ÁSZF

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A Discount Selector-hoz kapcsolódó weboldal és applikáció vonatkozásában partnerek és SEN Ügyfelek/tagok részére, továbbiakban: „Szabályzat”.
A SEN World Group Fze.(Business Center, Al Shmookh Building, UAQ Free Trade Zone, Umm Al Quwain, UAE, Licence No: 3149, VAT/TRN: 100234967600003, továbbiakban Társaság) egy VIP közösséget üzemeltet. Ez lehetővé teszi a résztvevők számára a Társaság által üzemeltetett www.discountselector.com internetes oldalon, valamint mobil alkalmazásokon keresztül (a továbbiakban együttesen: Weblap vagy Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő és ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat igénybevételét (a továbbiakban: Szolgáltatás, több Szolgáltatásra vonatkozóan Szolgáltatások). Jelen Szabályzat a szolgáltatások igénybevételének és a Weblap használatának feltételeit tartalmazza. A Weblap használata kizárólag a jelen Működési Szabályzatnak megfelelően történhet.

1. Általános rendelkezések

A Társaság hirdetési helyet biztosít Partnerei részére termékeik és szolgáltatásaik hirdetésére, illetve a hirdetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt a Weboldalon, azaz a www.discountselector.com internetes oldalon és az ahhoz hasonló feltételekkel működtetett mobil alkalmazásokon keresztül elérhető adatbázisban, illetve kereső rendszerben. A mobil alkalmazásokban www.discountselector.com internetes oldalon elérhető egyes funkciók nem vagy korlátozott módon érhetők el, ezekre a jelen Szabályzat rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók. Jelen Szabályzat szempontjából SEN ügyfél/tag minden olyan személy, aki megtekinti a Weblapot, vagy aki termék megvételére ajánlatot tesz, azaz hirdetésre jelentkezik. Partner minden olyan vállalat (egyéni vállalkozó vagy társaság, aki adószámmal rendelkezik), aki hirdetést helyez el, aki terméket kínál eladásra. Továbbiakban együttesen Felhasználók. Részletszabályok esetében SEN ügyfél/tag vagy Partner. A SEN ügyfél/tag-ra vonatkozó szabályrendszer a www.senholding.com oldalon létrejött regisztráció alkalmával a SEN ügyfél/tag elfogadott. Így az Őket érintő pontos szabályozás az azon a weboldalon elérhető ÁSZF tartalmazza.
A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes magánszemély és gazdálkodó szervezet veheti igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás megrendelésével a Partner elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője által jár el, valós és helyes adatok megadásával.
A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve a Partner a regisztráció során, a Szolgáltatások megrendelése során, továbbá a SEN ügyfél/tag a Szolgáltatások használata során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat, az annak részét képező Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.
A Partner, a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Társaság a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott weboldalak listája, technikai adatok, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott módon és célokra felhasználja.
A Szolgáltatások vonatkozásában a Partner és a Társaság között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve angol és magyar. Az online szerződést a Társaság nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.
A Társaság jogosult a jelen Szabályzat módosítására. A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy az alábbiakban részletezett esetekben időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítsa a Szolgáltatások díját, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit. A Társaság a módosításról a nyitóoldalon, a Weblap felhasználási feltételeket tartalmazó részén, tájékoztatja a Felhasználóit. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával, illetve megrendelésével egyben elfogadja a Szabályzat módosítását is. A Társaság egyoldalú módosításra jogosult különösen a jogszabályi környezet megváltozása esetén, az új szolgáltatások bevezetése, vagy a már meglévő szolgáltatások minőségének biztosítása céljából, az adatbázis minőségének biztosítása, vagy a hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek javítására szolgáló intézkedések megtétele céljából, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, illetve egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás azt indokolja. Amennyiben Partner a módosított Szabályzat vagy díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni a Társaság Szolgáltatását, jogviszonyát jogosult megszüntetni, a Szabályzat rendelkezései szerint.

2.A Szolgáltatás igénybevétele, Partneri szabályok

A Weblap Szolgáltatásai Partner számára kizárólag felhasználói fiók létrehozásával érhető el. A Weblapon a Szolgáltatások ingyenesen vehetők igénybe.
A Partner, a Szolgáltatás igénybevétele, így többek között a hirdetés feltöltése érdekében önálló felhasználói fiókot köteles létrehozni, amelyet a Partner által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. A felhasználói fiók elérhető:

A regisztráció elektronikus úton történt való megtörténte után és annak a Társaság által történő visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Amennyiben a Partner fiókjában megadott adataiban változás történik, a Partner e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség a Partnert terheli. A Partner bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését, a törlés kezdeményezésének napjától számított 60. (hatvanadik) napra (felmondási idő), amely a Társasággal létesített jogviszonya megszűnését eredményezi. A felmondási idő alatt a Partner felhasználói jogai szünetelnek, így Szolgáltatást nem vehet igénybe. A regisztráció megszűnésével a Partner hirdetései a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek, többé nem elérhetőek.
A Partner regisztráció során, amennyiben a Partner telefonszámot is rögzíteni kíván a regisztrációs adatok között, a Társaság jogosult ellenőrizni a megadott mobiltelefonszám működését, a regisztráció hitelesítése érdekében. A Társaság jogosult a Partnert a Weblap használatából kizárni és további értesítés nélkül törölni a felhasználói fiókját, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Partner által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz. A Társaság felé ezért a Partner semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles a Társaság kárát megtéríteni. A felhasználói fiók Társaság általi törlése esetén a fiókhoz tartozó hirdetések a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek.
A Partner és a Társaság között határozatlan időre jött létre jogviszony.
A Partner által feltöltött hirdetések a Partner által bármikor törölhetők a közzétételükre vonatkozó határozott időtartam alatt.
A Partner tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókja törlése esetén a Társaság a Partner hirdetéseit nem köteles tárolni, azokat a saját belátása szerint jogosult törölni. A Társaság minden tőle telhetőt elkövet a Weblap és a Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. A Társaság nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Társaságtól független körülmények okoznak.
A Társaság nem vállal felelősséget a Weblapra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, mivel a Weblap tartalma a Társaságtól függetlenül is módosulhat, illetve több nyelv esetén ez nem valósítható meg.
A Társaság a Szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó, tájékoztató üzeneteket küld a Felhasználók e-mail címére (rendszerüzenet), a Szolgáltatás teljesítésének részeként.

2.1. Ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatások

A Partner korlátlan számú hirdetést tölthet fel és szerkeszthet díjtalanul a Társaság által a Weboldalon biztosított hirdetési helyeken a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel és kivételekkel, amelyhez a Társaság keresőrendszert üzemeltet. A Partner által feltöltött hirdetéseket a Társaság a feltöltéskor megadott régió és terméktípustól eltérő rendező-elvek szerint is csoportosíthatja, illetve közzé teheti. A Weboldalon biztosított valamennyi Szolgáltatás igénybevétele Partner részéről regisztrációhoz kötött, azaz csak felhasználói fiók létrehozása esetén lehetséges.
A Társaság nem felelős az üzenet elérhetetlenné tételéből eredő bármely kárért, amennyiben az a Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően történt.
A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Partner megrendelését indokolt esetben visszautasítsa.

2.2. Hirdetési alapfeltételek

A Társaság a Weblapon a Partner által közzétett tartalmat, továbbá a hirdetéssel kapcsolatban a Felhasználók közötti kommunikációt jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket, vagy körülményeket keresni.
A Társaság fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és megfelelőségét. A Társaság kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek (Partnerek) töltöttek fel a Társaság rendszerére.

3. A hirdetés típusára vonatkozó alapfeltételek

Vállalati hirdetések: Vállalati (a továbbiakban: Vállalati Hirdetés vagy Céges Hirdetés) hirdetést gazdálkodó szervezetek adhatnak fel. Vállalati Hirdetésnek minősül minden olyan hirdetés (a) amely ezen a weblapon megjelenik.
Minden hirdetőnek, reklámozónak, a működést igazoló dokumentumot kötelező feltölteni.

3.1. A hirdetés tárgyára vonatkozó alapfeltételek

Szolgáltatások: A felkínált vagy keresett szolgáltatásnak meg kell felelnie a Társaság adott kategóriára vonatkozó előírásainak. A Társaság korlátozhatja vagy megtilthatja egyes szolgáltatások hirdetését.
Termékek: A felkínált vagy keresett termék csak a hatályos jogszabályok értelmében forgalomba hozható termék lehet. A Társaság korlátozhatja vagy megtilthatja egyes termékek hirdetését. Amennyiben a hirdetés tárgyaként megjelölt termék vagy szolgáltatás a mindenkor hatályos jogszabályok szerint engedéllyel, bejelentéssel, vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétellel forgalmazható, hirdethető vagy ruházható át, a Partner a hirdetés feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy ezekkel rendelkezik, így különösen a jogszerű hirdetéshez és átruházáshoz vagy forgalmazásához szükséges jogi követelmények és feltételek fennállnak, a hirdetés közzététele és annak teljesítése jogszabályba nem ütközik, harmadik fél jogát nem sérti. A Partner köteles a termékleírásban szerepeltetni a termékre vonatkozó lényeges információkat.

3.2. A hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek

Hirdetés szövege: A hirdetés tárgyát rövid leírással szükséges részletesen ismertetni. A hirdetés szövege utalhat a Partner egyéb hirdetéseire is. A hirdetések szövegében az általánosan elfogadott hirdetésre vonatkozó irányelvek követendők.
A Partner a honlapon (hirdetésében) megigért engedmény százalékot köteles biztosítani. Az engedményt a fizetendő bruttó összegből visszacsökkentve kell alkalmazni.
Link: A hirdetésben szereplő linkeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Tilos másik aukciós vagy hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben.
Kategória: A hirdetést abban a kategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott terméket vagy szolgáltatást. Nem megfelelő kategorizálás esetén a Társaság jogosult a hirdetést a megfelelő kategóriába áthelyezni. Partnernek lehetősége van új Kategória kérésére a Társaságtól, amennyiben termékeit vagy szolgáltatásait nem tudja besorolni egy hasonló kategóriába sem.
Kép: A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Pecséttel, más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével ellátott képek nem csatolhatók a hirdetéshez. Nem tölthetők fel olyan képek, amelyeken a termék elforgatva szerepel. Masszázs szolgáltatás hirdetése esetén a feltöltött kép önarcképet, illetve a szolgáltatás nyújtásának helyszínét ábrázolhatja kizárólag. A Társaság jogosult a képet logójával ellátni. Más hirdetők képeit beleegyezésük nélkül tilos használni. Ugyanez vonatkozik az Internetről letöltött katalógusképekre is, melyeket csak abban az esetben lehet használni, ha maga a hirdető rendelkezik a szerzői jogokkal.

4. A Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

A Társaság jogosult a Weblapra feltöltött hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, végső soron a Partner fiókját törölni, amennyiben a Weboldalra feltöltött tartalom a jelen Szabályzatba ütközik. A Társaság a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat az Ügyfélszolgálat elérhetőségein (support@senholding.com) jelezhetik. Amennyiben azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művön, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művön, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a Weblapon megjelenő információ sérti, úgy teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a Társaságot a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására.
A Weboldalra tilos azon tartalom, feltöltése, amely

A Weboldalon az alábbi dolgok, termékek, szolgáltatások hirdetése tiltott:

A Társaság jogosult a Szolgáltatás nyújtásának megtagadására és a Partnert kizárni a Weblapon elérhető Szolgáltatások nyújtásából (a felhasználói fiókjának, illetve hirdetésének törlésével) akkor is, ha a Partner, a Társaság megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja a Weboldalt, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe a Társaság által nyújtott Szolgáltatást, így különösen, ha:

5. Felelősség

A Partner által a Weblapon közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni, vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Partnert terheli felelősség, a Társaság ezen tartalmakért nem felel és semmilyen felelősséget nem vállal. A Partner köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával használni.
A Partner a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weblapra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek, képek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. A Társaság kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha törölte a Partner jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt, a Partner által a Weblapra feltöltött bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további Szabályzatba ütköző tevékenységét.
A Társaság nem felelős a Partnernek a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. A Társaság nem felelős továbbá a Partnerek által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.
A Társaság jogosult megtenni a Partner felelősségre vonásához szükséges lépéseket. A Társaság a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.
A Társaság nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Partner köteles mentesíteni a Társaságot mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítés alól. A Társaság nem vállal felelősséget a Partnerek által a Weblapra feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen a termékek minőségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért, a termékek, szolgáltatások ellenőrzéséért, a Partner teljesítéséért. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Társaságtól függetlenül, a Felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. A Weblapon keresztül elérhető, együttműködő partnerek által biztosított szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek szerint veszi igénybe és elismeri, hogy a Társaság nem felel e szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokért.
Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Társasággal szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Társaság által megkövetelt intézkedést megtenni és a Társaságnak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Társaságot a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles a Társaság helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.
A Partner kijelenti, hogy a Szolgáltatást a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően veszi igénybe, a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. A Társaság kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.
A Felhasználó vállalja, hogy minden, a Társaság által megkövetelt intézkedést megtesz a Társaság jó hírnevének megóvása érdekében.

6. Szerzői és szomszédos jogok

A Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weblapon a Társaság által elérhetővé tett minden tartalom (beleértve az egyes felhasználói hirdetéseket, a Weblap arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése is) szerzői jogi védelem – és bizonyos esetekben – iparjogvédelem alatt áll.
A Partner által a Weblapra feltöltött hirdetésekkel megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért a Partner felelős.

7.Fogyasztói panasz, Ügyfélszolgálat
A Társaság ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az alábbi címen fogadja:

Melléklet:
1.sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztatóAlkalmazás

Letölthető a következőkről: