Adatkezelési Tájékoztató

1.sz. melléklet

SEN WORLD GROUP FZE .(Business Center, Al Shmookh Building, UAQ Free Trade Zone, Umm Al Quwain, UAE, Licence No: 3149, továbbiakban „Adatkezelő”) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló nemzetközi szabályozásokban foglalt jogszabályi kötelezettségének eleget téve jelen dokumentum útján tájékoztatást nyújt az Apple App Store és a Google Play kínálatában elérhető „Discount Selector (DS)” elnevezést viselő alkalmazást, az ehhez kapcsolódó www.discountselector.com webhely (a továbbiakban „Alkalmazás”) használó természetes személyek valamint adószámmal rendelkező gazdasági szervezetek (a továbbiakban „Felhasználó”) számára az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi körülményről és tényről.

I. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az Adatkezelés célja az Alkalmazás közösségi alapú értékelésének, véleményezésének lehetővé tétele az Alkalmazás személyre szabott és optimális működése érdekében.
Az Adatkezelés jogalapja a nemzetközi jogszabályok alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A Felhasználó az Alkalmazás által felkínált „regisztrációs-adatlap” kitöltésével, valamint Adatkezelőnek történő megküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatait a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett kezelje.
Az Adatkezelő jogosult továbbá a Felhasználó erre vonatkozó, külön hozzájárulása esetén online hírlevél szolgáltatás útján a Felhasználónak reklámcélú küldeményeket küldeni.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen pontban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

II. Az adatkezelésre jogosult személyek

A Felhasználó által megadott személyes adat kezelésére és feldolgozására kizárólag az Adatkezelő jogosult.
Az Adatkezelő harmadik személyt adatfeldolgozás céljából nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.

Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatok helyességét nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Felhasználó az e-mail címének megadásával egyben felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, az Adatkezelő jogosult a személyes adatot helyesbíteni.

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

III. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó az Alkalmazáson belül a profil törlést nem végzi el, illetve, ameddig a személyes adatainak törlését – a szolgáltatásról történő leiratkozás útján – az Adatkezelőtől írásban nem kéri. A törlés időpontja a Felhasználó törlés iránti kérelmének (leiratkozásának) Adatkezelő részére – elektronikus úton – történő megküldésétől számított legfeljebb 10 munkanap.

Az Adatkezelő törli a Felhasználó személyes adatait, ha (i) annak kezelése jogellenes; (ii) a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (iii) az Adatkezelés célja megszűnt, vagy a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; valamint, ha a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a Felhasználó személyes adatait, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Alkalmazás működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonta, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

IV. A Felhasználó Adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

A Felhasználó jogosult a személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő support@senholding.com levelezési címére megküldött elektronikus levél útján tájékoztatást kérni. A tájékoztatás iránti kérelemnek az Adatkezelő csak abban az esetben köteles eleget tenni, ha az a Felhasználó regisztrált e-mail címéről kerül megküldésre.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. A kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

A Felhasználónak lehetősége van a személyes adatait az Alkalmazás felületén található „Profilom” fül alatt bármikor módosítani. A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése, zárolása iránti igény elektronikus levél útján megküldött kifejezett, írásos nyilatkozattal is közölhető.

A hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával, valamint az support@senholding.com elektronikus levelezési címre megküldött e-mail útján mondható le.

Ha az Adatkezelő a Felhasználó tájékoztatás, adatmódosítás, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, köteles a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatni a Felhasználót a tájékoztatás, az adatmódosítás, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól. Amennyiben a Felhasználó a kérelmének teljesítését megtagadó döntéssel nem ért egyet, úgy jogosult az Adatkezelő döntésével szemben az illetékes United Arab Emirates bírósághoz, illetve a megfelelő Hatósághoz fordulni.

A Felhasználó jogosult továbbá személyes adatának kezelése ellen tiltakozni

1) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

2) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

3) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

Ha a Felhasználó az Adatkezelőnek a fentiek alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő az előírt határidőt elmulasztja, a Felhasználó jogosult – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

V. Adattovábbítás lehetősége

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amelyek tekintetében őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés adattovábbításra kötelezi. Az ilyen jellegű adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelőt nem terheli felelősség.

VI. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelő köteles az adatkezelési tájékoztató módosításáról a Felhasználót megfelelő módon (hírlevélben vagy belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni. A Felhasználó a szolgáltatás további igénybevételével - kifejezett hozzájáruló nyilatkozat hiányában is – kijelenti, hogy a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul vette, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Alkalmazás

Letölthető a következőkről: